Privacy Reglement

Stichting De Woldenestafette hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy reglement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting De Woldenestafette houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, het doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement;

·         Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt;

·         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;

·         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting De Woldenestafette zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Stichting De Woldenestafette verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

·         Administratief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

·         De overeengekomen opdracht aanmelding deelname aan estafetteloop De Woldenestafette:

Voor de bovenstaande doelstelling kan Stichting De Woldenestafette de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·         Voornaam

·         Tussenvoegsel

·         Achternaam

·      Adresgegevens contactpersoon team

·         Telefoonnummer contactpersoon team

·         E-mailadres contactpersoon team

Uw persoonsgegevens worden door Stichting De Woldenestafette opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)

.         Het informeren van de contactpersoon over het evenement De Woldenestafette en uitslagen.

.         Het plaatsen van uitslagen (namen) op de website van De Woldenestafette.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegeven aan andere partijen.

Bewaartermijn

Stichting De Woldenestafette bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

.         Alle personen die namens De Woldenestafette van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

·         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Reglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting De Woldenestafette
E: woldenestafette@gmail.com